Salzburg , 4-Saiter, Mensur 104 cm "D" 
 

 

[back]